Funçao Trabalho do Material


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Funçao Trabalho do Material
คำบรรยาย Utilizar a simulação computacional para determinar a função trabalho de um material.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ Efeito Fotoelétrico, Funçao Trabalho
สถานการณ์จำลอง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก


ผู้เขียน atilla mendes evangelista
โรงเรียน/หน่วยงาน SEDUC CE
ส่งข้อมูลแล้ว 22/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 22/9/2018