Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)"
คำบรรยาย Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)"
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ lançamento, projéteis, trigonometria, vácuo
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 26/8/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/8/2018