Áreas y Perímetros


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Áreas y Perímetros
คำบรรยาย Actividad para ayudar a la interpretación de Área y perímetro
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ K-5, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ área, figuras, perímetro
สถานการณ์จำลอง สร้างพื้นที่ (HTML5)


ผู้เขียน Yarely Mariana Vela Soberanis
โรงเรียน/หน่วยงาน Secretaría Educación Campeche
ส่งข้อมูลแล้ว 2/2/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/2/2018