Equilíbrio e Momento de uma Força


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Equilíbrio e Momento de uma Força
คำบรรยาย Aprenda equilíbrio se divertindo e o que é momento de uma força.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ บัณฑิตศึกษา, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Equilíbrio; Torque; Momento de uma Força
สถานการณ์จำลอง ทำให้สมดุล (HTML5)


ผู้เขียน Gilvandenys Leite Sales
อีเมลล์ติดต่อ denyssales@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 1/12/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 9/4/2018