Bouw van een atoom


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Bouw van een atoom
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ atoom, isotoop, massagetal
สถานการณ์จำลอง สร้างอะตอม


ผู้เขียน Julina
อีเมลล์ติดต่อ julinareha@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Vrij Universiteit van Amsterdam
ส่งข้อมูลแล้ว 10/11/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 10/11/2014