Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Isotopes and Atomic Mass - Clicker Questions
คำบรรยาย Clicker questions used with the Isotopes and Atomic Mass simulation, with annotations.
วิชา เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Atomic Mass, Clicker Questions, Isotopes
สถานการณ์จำลอง Isotopes and Atomic Mass (HTML5), ไอโซโทป และมวลอะตอม


ผู้เขียน Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 2/11/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 24/5/2016