Boiling, Freezing, and Melting Points การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Boiling, Freezing, and Melting Points
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ K-5
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Boiling Point, Freezing Point, Melting Point, States of Matter
สถานการณ์จำลอง สถานะของสาร: พื้นฐาน


ผู้เขียน Kristina Smith
โรงเรียน/หน่วยงาน CUNY Hunter Grad School
ส่งข้อมูลแล้ว 24/3/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 24/3/2013