PhET Collisions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง PhET Collisions
คำบรรยาย This is an exploration into Conservation of Momentum on Elastic Collisions
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Consevation of Momentum
สถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการ การชน (HTML5), การชน


ผู้เขียน Brent Olyowski
โรงเรียน/หน่วยงาน Evergreen High School
ส่งข้อมูลแล้ว 5/11/2010
อัพเดทข้อมูลแล้ว 12/3/2021