Fourier Making Waves Game (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Fourier Making Waves Game (Inquiry Based)
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ math, phet activity, wave addition, wave characteristics, waves
สถานการณ์จำลอง Fourier: Making Waves


ผู้เขียน Trish Loeblein
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 14/2/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/7/2013