ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය

 ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • රසායනික ප්‍රතික්‍රියා
 • සීමාකාරී ප්‍රතික්‍රියකය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • රසායනික ප්‍රතික්‍රියා
 • සීමාකාරී ප්‍රතික්‍රියකය

විස්තර

Create your own sandwich and then see how many sandwiches you can make with different amounts of ingredients. Do the same with chemical reactions. See how many products you can make with different amounts of reactants. Play a game to test your understanding of reactants, products and leftovers. Can you get a perfect score on each level?

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Recognize that atoms are conserved during a chemical reaction.
 • Use concrete everyday experiences (such as making sandwiches) to describe the what a limiting reactant means in chemical reactions.
 • Identify the limiting reactant in a chemical reaction.
 • Predict the products and leftovers after reaction, based on the quantities of reactants and ratios of molecules in the balanced chemical equation.
 • Predict the initial amounts of reactants given the amount of products and leftovers using the concept of limiting reactant.
 • Translate from symbolic (chemical formula) to molecular (pictorial) representations of matter.
අනුවාදය 1.2.11

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
K-5
MS
Remote
HW
Physics
Mathematics
Chemistry
Reactants, Products, and Leftovers Activity 2: Limiting Reactants in Chemical Reactions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC
HW
Lab
Remote
Discuss
Chemistry
Reactants, Products and Leftovers Activity 1: Intro to Chemical Reactions and Limiting Reactants රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MS
Remote
Lab
HW
Chemistry
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Reactants, Products, and Leftovers Review Activity: Limiting Reactants in Chemical Reactions Review රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
HW
Discuss
MC
Lab
Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Earth Science
Chemistry
Physics
Biology
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Physics
Chemistry
Earth Science
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Biology
Mathematics
Physics
Chemistry
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Chemistry
Physics
Mathematics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
Discuss
Guided
Lab
Demo
HW
Mathematics
Chemistry
Astronomy
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
HS
Grad
UG-Adv
UG-Intro
MS
Discuss
HW
Physics
Chemistry
Astronomy
Mathematics
ESTEKIOMETRIA JARDUERA Carolina Moreno (Jaione Eizagirreren itzulpena) HS HW
Remote
Lab
Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Physics
Chemistry
Biology
Stoichiometry for Remote Learning Remy Demont HS Lab
Guided
HW
Chemistry
Exploring Chemical Reactions and the Law of Conservation of Mass Lonny Villalobos, M.Ed. MS Other
HW
Lab
Guided
Chemistry
Sandwich Stiochiometry Jessica Nichols HS Lab
HW
Chemistry
Student Guide for PhET - Reactants, Products and Leftovers in html5 Brian Libby HS
MS
HW
Guided
Chemistry
High School Chemistry 1 level: Limiting reagents laura peck HS Guided
Lab
Chemistry
Equations bilan de réaction Baudouin DILLMANN MS Guided Chemistry
Moodle et PhetColorado Claude Divoux HS MC
Lab
Guided
Physics
Chemistry
Roteiro para estudo sobre Reagentes, Produtos e Excesso, utilizando o simulador virtual Gabriela Clemente Brito Saldanha e Ana Karine Portela Vasconcelos HS Guided Chemistry
Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton DANILO JOSE F PINTO HS HW
Lab
Guided
Chemistry
Investigación básica en estequiometría Carolina Molero HS HW
Lab
Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Basque All Euskara Download Run now Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 反应物,生成物及未反应物
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物
Dutch All Nederlands Download Run now Reactanten, producten en resten
Finnish All suomi Download Run now Lähtöaineet, tuotteet ja ylijäämä
French All français Download Run now Réactifs, Produits et Restes
Gallegan All Gallegan Download Run now Reactivos, Productos e Sobrantes
Georgian All ქართული Download Run now რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
Hebrew All עברית Download Run now מגיבים, תוצרים ושאריות
Hindi All हिंदी Download Run now अभिक्रियाओं,उत्पादों और शेष 
Hungarian All magyar Download Run now Reaktánsok, termékek és maradékok
Irish All Gaeilge Download Run now Imoibreáin, Táirgí agus Fuílligh
Italian All italiano Download Run now Reagenti, prodotti e residui
Japanese All 日本語 Download Run now 化学反応
Kannada All Kannada Download Run now ಕಾರಕಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು
Kazakh All Kazakh Download Run now Реагент, өнімдер және қалдықтар
Khmer All Khmer Download Run now អង្គធាតុប្រតិករ ផលិតផល និង​សំណល់
Korean All 한국어 Download Run now 반응물, 생성물과 잔여물
Latvian All Latviešu Download Run now Reaģenti, produkti un atlikumi
Macedonian All македонски Download Run now Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови
Marathi All मराठी Download Run now अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Reaktanter, produkter og overskudd
Persian All فارسی Download Run now واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
Polish All polski Download Run now Reagenty, Produkty i Pozostałości
Portuguese All português Download Run now Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Reagentes, Produtos e Excesso
Russian All русский Download Run now Реагенты, продукты и оставшиеся компоненты
Serbian All Српски Download Run now Реактанти, продуктти реакције и вишкови
Slovak All Slovenčina Download Run now Reaktant, Produkty a Zostatky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Reaktanti, produkti in ostanki
Swahili All Swahili Download Run now Reactant, Bidhaa na Iliyobaki
Swedish All svenska Download Run now Reaktanter, produkter och rester
Tamil All Tamil Download Run now தாக்குபொருள்கள், தயாரிப்புகள் மற்றும் எஞ்சியவை
Thai All ไทย Download Run now สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ
Turkish All Türkçe Download Run now Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar
Turkmen All Turkmen Download Run now Himiki reagentler,önümler we galyndylar
Ukrainian All українська Download Run now Реакції, продукти і залишки ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư
අරාබි All العربية Download Run now المتفاعلات، النواتج والمخلفات
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Reactants, Products and Leftovers
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα
චෙක් All čeština Download Run now Reaktanty, produkty a zbytky
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Reaktanden, Produkte und Überresten
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Reaktanter, produkter og rester
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Reaktanti, produkti reakcije i viškovi
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Reactivos, productos y excedentes ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Reaccionantes, Productos y Sobrantes
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Reactivos, productos y excedentes

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Yuen-ying Carpenter (lead)
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Wendy Adams
 • Julia Chamberlain
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js