Plinko Probability

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Plinko Probability තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • සම්භාවිතාව
 • ස්ථිතිකය(ස්ථිති විද්‍යාව)
 • ජාල රේඛය
Flash Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • සම්භාවිතාව
 • ස්ථිතිකය(ස්ථිති විද්‍යාව)
 • ජාල රේඛය

විස්තර

Drop balls through a triangular grid of pegs and see them accumulate in containers. Switch to a histogram view and compare the distribution of balls to an ideal binomial distribution. Adjust the binary probability and develop your knowledge of statistics!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Predict the bin where a single ball might fall
 • Repeat trials of 100 balls and compare the outcomes
 • Count the number of balls in a bin and relate that to the probability of falling in that bin
 • Compare and interpret empirical and theoretical statistics
 • Apply the plinko simulation as a model to other scenarios where there are weighted statistics

Standards Alignment

Common Core - Math

6.SP.A.2
Understand that a set of data collected to answer a statistical question has a distribution which can be described by its center, spread, and overall shape.
6.SP.B.4
Display numerical data in plots on a number line, including dot plots, histograms, and box plots.
6.SP.B.5c
Giving quantitative measures of center (median and/or mean) and variability (interquartile range and/or mean absolute deviation), as well as describing any overall pattern and any striking deviations from the overall pattern with reference to the context in which the data were gathered.
7.SP.C.5
Understand that the probability of a chance event is a number between 0 and 1 that expresses the likelihood of the event occurring. Larger numbers indicate greater likelihood. A probability near 0 indicates an unlikely event, a probability around 1/2 indicates an event that is neither unlikely nor likely, and a probability near 1 indicates a likely event.
7.SP.C.6
Approximate the probability of a chance event by collecting data on the chance process that produces it and observing its long-run relative frequency, and predict the approximate relative frequency given the probability. For example, when rolling a number cube 600 times, predict that a 3 or 6 would be rolled roughly 200 times, but probably not exactly 200 times.
HSS-IC.A.2
Decide if a specified model is consistent with results from a given data-generating process, e.g., using simulation. For example, a model says a spinning coin falls heads up with probability 0.5. Would a result of 5 tails in a row cause you to question the model?
HSS-ID.A.1
Represent data with plots on the real number line (dot plots, histograms, and box plots).
HSS-ID.A.2
Use statistics appropriate to the shape of the data distribution to compare center (median, mean) and spread (interquartile range, standard deviation) of two or more different data sets.
අනුවාදය 1.1.15

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Displaying, Analyzing, and Summarizing Data රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Jeffrey Bush MS Guided Mathematics
What are the chances? රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Susan Miller MS
HS
Guided Mathematics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
HS
UG-Intro
Grad
UG-Adv
HW
Discuss
Astronomy
Physics
Mathematics
Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Other Physics
Earth Science
Biology
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Chemistry
Physics
Biology
CCSS Math Alignment with Sims මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry MS
K-5
HS
Other Mathematics
Plinko Probability for Long-Run Frequencies Kelly Findley MS Guided Mathematics
Atividade com objeto de aprendizagem do Phet Renato Tavarez HS Guided Mathematics

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Basque All Basque Download Run now Plinko Probabilitatea
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 二项分布弹珠台几率
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Plinko Probability_二項分佈彈珠台機率
Dutch All Nederlands Download Run now Galtonbord - waarschijnlijkheid
French All français Download Run now Probabilité avec un plinko
Hindi All हिंदी Download Run now प्लिंको संभाव्यता 
Hungarian All magyar Download Run now Galton-deszka
Italian All italiano Download Run now Probabilità
Japanese All 日本語 Download Run now 確率分布を作る
Kazakh All Kazakh Download Run now Ықтималдықтар теориясы элеменеттері
Korean All 한국어 Download Run now 플린코 확률
Latvian All Latviešu Download Run now Plinko varbūtība
Marathi All मराठी Download Run now प्लिन्को संभाव्यता
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Plinko магадлалын түгэлт
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Plinko sannsynlighet
Polish All polski Download Run now Deska Galtona
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Probabilidade Plinko
Russian All русский Download Run now Элементы теории вероятности
Serbian All Српски Download Run now Расподела вероватноће (Галтонова кутија)
Slovak All Slovenčina Download Run now Pravdepodobnosť
Swedish All svenska Download Run now Plinko-sannolikhet
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Xác suất Plinko
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Πιθανότητες Pinko
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Plinko Nagelbrett
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Plinko-sandsynlighed
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Plinko vjerovatnoća
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Probabilidad Plinko ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Probabilidad Plinko
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Probabilidad Plinko ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Martin Veillette (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Chris Malley (developer)
 • Guillermo Ramos-Macias (developer)
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Karina K. Hensberry
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js