pH පරිමාණය

pH පරිමාණය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • pH
 • තනුකකරණය
 • සාන්ද්‍රණය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • pH
 • තනුකකරණය
 • සාන්ද්‍රණය
 • අම්ල
 • භෂ්ම

විස්තර

Test the pH of things like coffee, spit, and soap to determine whether each is acidic, basic, or neutral. Visualize the relative number of hydroxide ions and hydronium ions in solution. Switch between logarithmic and linear scales. Investigate whether changing the volume or diluting with water affects the pH. Or you can design your own liquid!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Determine if a liquid is acidic, basic, or neutral
 • Place acids or bases in relative order
 • Describe on a molecular scale, with illustrations, how the water equilibrium varies with pH
 • Determine concentration of hydroxide, hydronium and water at a given pH
 • Relate liquid color to pH
 • Predict (qualitatively and quantitatively) how dilution and volume will affect the pH and concentration of hydroxide, hydronium and water
අනුවාදය 1.3.3

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

pH Scale inquiry-based intro to acid-base රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
MS
HS
Lab
CQs
Chemistry
Earth Science
Biology
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
Grad
UG-Intro
HS
UG-Adv
MS
HW
Discuss
Mathematics
Physics
Chemistry
Astronomy
Escala de pH, introducción a ácidos y bases con indagación රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Leoblien, traducción de Diana López HS
MS
UG-Intro
MC
Guided
Chemistry
¿Cómo una disolución afecta los niveles de pH en ácidos y bases? රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Joselyn Gianatasio, traducción Diana López HS
MS
Guided Chemistry
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Other Chemistry
Physics
Biology
Earth Science
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Biology
Physics
Earth Science
pH Learning Goals by developement team (Inquiry Based) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein, Laurie Langdon Other Other Chemistry
Ácidos e bases Caio Rômulo Freitas Silva; Caroline de Goes Sampaio HS Demo Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Physics
Biology
Investigation of Acids & pH Jon Tietz HS HW
Guided
Lab
Chemistry
On the molecular level, what is the difference between acids and bases? Chris Justus HS Guided Chemistry
What effect does dilution of an acid or base have on the pH of the solution? Chris Justus HS Guided Chemistry
Student Guide for PhET - pH Scale in html5 Brian Libby MS
HS
Guided
HW
Chemistry
pH Scale Guided Inquiry Activity Tony Tracy UG-Intro
HS
HW
Lab
Guided
Chemistry
Exploring the pH Scale Lyric Portwood HS
MS
Guided Chemistry
Introduction to acids & bases Donna Brewster HS Guided Chemistry
Indicador de pH de substâncias do cotidiano. Antonio Marley de Araújo Stedile, Maria Cleide da Silva Barroso MS
HS
UG-Intro
Lab
Demo
Guided
HW
Chemistry
Logaritmo e Função Logaritmo Wedson Francelino Ribeiro Noronha, Francisco Régis Vieira Alves UG-Intro
HS
Discuss
Lab
Mathematics
Atividade de simulação de Ácidos e Bases Marcelo Henrique Freitas Saraiva Guerra; Ana Karine Portela Vasconcelos MS Guided Chemistry

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Albanian All shqip Download Run now Shkallë e pH
Basque All Euskara Download Run now pH eskala
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now PH值
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now pH Scale_酸鹼性
Croatian All hrvatski Download Run now pH skala
Dutch All Nederlands Download Run now pH schaal
Estonian All Eesti Download Run now pH skaala
Finnish All suomi Download Run now pH-asteikko
French All français Download Run now pH Scale
Gallegan All Gallegan Download Run now Escala pH
Georgian All ქართული Download Run now pH სკალა
Hebrew All עברית Download Run now סולם pH
Hindi All हिंदी Download Run now pH माप 
Hungarian All magyar Download Run now pH skála
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Skala pH
Irish All Gaeilge Download Run now Scála pH
Italian All italiano Download Run now Scala del pH
Japanese All 日本語 Download Run now pHの測定
Kannada All Kannada Download Run now pH ನ ಪ್ರಮಾಣ
Kazakh All Kazakh Download Run now pH:шәкіл
Korean All 한국어 Download Run now pH 척도
Latvian All Latviešu Download Run now pH skala
Macedonian All македонски Download Run now рН Скала
Marathi All मराठी Download Run now pH (सामु) मापन
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now pH Хуваарь
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now pH-skala
Oriya All Oriya Download Run now pH ସ୍କେଲ୍
Persian All فارسی Download Run now pH مقیاس
Polish All polski Download Run now Skala pH
Portuguese All português Download Run now Escala de pH
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Escala de pH
Russian All русский Download Run now Шкала pH
Serbian All Српски Download Run now pH СКАЛА
Slovak All Slovenčina Download Run now pH škála
Slovenian All Slovenščina Download Run now pH lestvica
Swahili All Swahili Download Run now pH Scale
Swedish All svenska Download Run now pH-skala
Tamil All Tamil Download Run now pH பெறுமானம்
Thai All ไทย Download Run now ค่า pH
Turkish All Türkçe Download Run now pH Ölçeği
Turkmen All Turkmen Download Run now pH şkala
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Thang đo pH
අරාබි All العربية Download Run now pH Scale
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now pH مقياس
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now pH Scale
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Κλίμακα pH
චෙක් All čeština Download Run now pH stupnice
ජර්මන් All Deutsch Download Run now pH Skala
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now pH-skala
බල්ගේරියානු All български Download Run now Скала pH
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now pH skala
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Escala de pH ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Escala de pH
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Escala de pH
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Escala de pH

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Yuen-ying Carpenter (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Julia Chamberlain
 • Kathy Perkins
 • Patricia Loeblein
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Royal Society of Chemistry