පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු

පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • පරමාණු
 • පරමාණුක ව්‍යුහය
 • සමස්ථානික සංකේත
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • පරමාණු
 • පරමාණුක ව්‍යුහය
 • සමස්ථානික සංකේත
 • පරමාණුක න්‍යෂ්ටි

විස්තර

ප්‍රෝටෝන, න්‍යුට්‍රෝන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇසුරින් පරමාණුවක් සාදා මූලද්‍රව්‍ය වෙනස්වන හා ස්කන්ධ වෙනස්වන ආකාරය බලන්න. පසුව ඔබගේ අදහස් පරීක්ෂා කිරීමට ක්‍රීඩාවක නිරත වන්න!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • පරමාණුවේ ආකෘතියක් ඇඳීමට ප්‍රෝටෝන, න්‍යුට්‍රෝන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව යොදා ගන්න, මූලද්‍රව්‍යය හඳුනා ගෙන ස්කන්ධය සහ ආරෝපනය නිර්ණය කරන්න.
 • ප්‍රෝටෝනයක්, න්‍යුට්‍රෝනයක් සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එක් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම මගින් , මූලද්‍රව්‍යයේ ආරෝපනය හා ස්කන්ධය වෙනස් වන ආකාරය පුරෝකථනය කරන්න.
 • ප්‍රෝටෝන, න්‍යුට්‍රෝන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවන් නිර්ණය කිරීම සඳහා මූලද්‍රව්‍යයේ නම, ස්කන්ධය සහ ආරෝපන යොදා ගන්න
 • ප්‍රෝටෝන, න්‍යුට්‍රෝන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන, පරමාණු හා අයන අර්ථ දක්වන්න.
 • දෙන ලද ප්‍රෝටෝන, න්‍යුට්‍රෝන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා වලට අනුව, පරමාණුවක් සඳහා සමස්ථානික සංකේතයක් ගොඩනඟන්න.
අනුවාදය 1.6.15

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein, Kath Perkins MS
UG-Intro
K-5
HS
HW
Remote
Lab
Physics
Earth Science
Biology
Chemistry
Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein K-5
MS
UG-Intro
HS
Remote
HW
Mathematics
Physics
Chemistry
Build an Atom Game Remote Lab රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MS
Remote
HW
Physics
Earth Science
Chemistry
Biology
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Build an Atom රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Emily Moore, Ariel Paul, Trish Loeblein, Kathy Perkins MS Lab
HW
Guided
Chemistry
Build an Atom - Clicker Questions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro MC Chemistry
Build an Atom - Guided-Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Timothy Herzog, Emily Moore UG-Intro Guided Chemistry
Atomic Addition රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Mary Burr MS Discuss
Guided
Mathematics
What is an atom? රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Shari Dunham HS
UG-Intro
Guided Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Earth Science
Biology
Chemistry
Physics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Chemistry
Biology
Earth Science
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
Construye un átomo (indagación) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Moore, Paul, Leoblein y Perkins (traducción Diana López) K-5
MS
HW
Guided
Lab
Discuss
Physics
Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Physics
Chemistry
Mathematics
Biology
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Mathematics
Physics
Chemistry
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Adv
K-5
MS
Grad
UG-Intro
Discuss
HW
Mathematics
Physics
Astronomy
Chemistry
ERAIKI ATOMOA jarduerak Andrés Palomo, Brisa Aguilera eta Diana López. Jaione Eizaguirre-ren itzulpena HS HW
Guided
Chemistry
Google quiz - Atoomsoorten - isotopen(notatie) uitleg, spel - Radioactiviteit Loran de Vries MS Remote
Lab
Physics
computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw Brechtje Maas MS
HS
HW
Guided
Physics
Chemistry
Build an Atom martin ramsey MS Remote
Lab
HW
Guided
Chemistry
Lab: PhET Build an Atom Aaron Keller UG-Intro
HS
Remote
Lab
Guided
Physics
Chemistry
Build an atom Periodic Table Virtual Lab Ellen Plock HS Remote
Lab
Chemistry
Atoms Ghalya Alzarooni UG-Adv
HS
UG-Intro
Lab
HW
Physics
Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Biology
Physics
Introduction to the Structure of the Atom Liza Basden MS
HS
Remote
Guided
Lab
Chemistry
Build An Atom Guided Inquiry John Swiniuch HS Guided Chemistry
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Roll an Atom Hana Buttles MS
K-5
HW Chemistry
Visual Nucleosynthesis [Basic High School] Blake Wiehe HS Lab
Guided
Physics
Chemistry
Estrutura atômica Victor Augusto Bianchetti Rodrigues HS Guided Chemistry
Physics
Unguided atoms intro Martin Hofkamp MS
HS
Lab
HW
Chemistry
Playing with atoms Simon Lees HS Guided
HW
Lab
Chemistry
PhET Atom Simulator Laura Murgo HS
MS
Lab
Guided
Chemistry
Ion Formation Rasha Metwally MS Guided Chemistry
Making STABLE Atoms Lab Jonathan Johnson HS
MS
Lab Chemistry
Atom Builder Thomas Isaac HS HW
Lab
Guided
Chemistry
Build an Atom Lab! Jamie Schoenberger MS Guided
Lab
Chemistry
Student Guide for PhET - Build an Atom in html5 Brian Libby MS
HS
Guided
HW
Chemistry
Investigating Ions Emily Bones HS Guided Chemistry
Build an Atom Student Worksheet Judy Rieke HS
MS
Guided Physics
Chemistry
Enquête au sujet des atomes, des éléments, des ions et des isotopes Lindsay Kidd Grad Guided Chemistry
Moodle et PhetColorado Claude Divoux HS Guided
Lab
MC
Chemistry
Physics
Costruisci un atomo Matteo Matteo MS Remote
Guided
Chemistry
Estudo sobre Átomos Felipe Alves Silveira. Ana Karine Portela Vasconcelos. HS Guided Chemistry
identificación de los átomos angelica gonzalez HS Remote Chemistry
FICHA DE ACTIVIDADES - 5 GRADO - EL ÁTOMO - ESTRUCTURA - PHET GUADALUPE REBAZA K-5 MC
Guided
Remote
Lab
Chemistry
construye un atomo Alexis Rodríguez HS Guided
Remote
Physics
Chemistry
Estructura del átomo y su naturaleza eléctrica. MYRIAN YOLANDA HS Remote Chemistry
Constitución básica de un átomo Andrés Palomo, Brisa Aguilera y Diana López HS
MS
HW
Guided
Physics
Construcción de átomos Miriam Pujadas HS Guided Chemistry
Construyendo algunos átomos Félix A. Gutiérrez Múzquiz MS Demo Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Ndërto një atom
Basque All Euskara Download Run now Eraiki atomoa
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 原子模型
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Build An Atom_建立一個原子
Croatian All hrvatski Download Run now Napravi atom
Dutch All Nederlands Download Run now Bouw een atoom
Estonian All Eesti Download Run now Ehita aatom
Faroese All Faroese Download Run now Bygg eitt Atom
Finnish All suomi Download Run now Atomien rakentaminen
French All français Download Run now Construire un atome
Gallegan All Gallegan Download Run now Constrúe un átomo
Gujarati All Gujarati Download Run now પરમાણુ બનાવો- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now הרכב אטום
Hungarian All magyar Download Run now Atomépítés - játékkal
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Buat Atom
Irish All Gaeilge Download Run now Tóg Adamh
Italian All italiano Download Run now Costruisci un atomo
Japanese All 日本語 Download Run now 原子の生成
Kannada All Kannada Download Run now ಪರಮಾಣು ಸೃಷ್ಟಿಸು
Kazakh All Kazakh Download Run now Атом құрылысы
Khmer All Khmer Download Run now បង្កើត​អាតូម
Korean All 한국어 Download Run now 원자 만들기
Latvian All Latviešu Download Run now Atoma veidošana
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Sukurk atomą
Macedonian All македонски Download Run now Направи атом
Maori All Maori Download Run now Waihangatia he Ngota
Marathi All मराठी Download Run now अणु बनवा
Moldavian All Moldavian Download Run now Construieste
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Атом Угсрах
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Bygg et atom
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Bygg eit atom
Oriya All Oriya Download Run now ପରମାଣୁ ତିଆରି କର
Persian All فارسی Download Run now اتم بسازید
Polish All polski Download Run now Budujemy atom
Portuguese All português Download Run now Constrói um átomo
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Monte um Átomo
Pushto All Pushto Download Run now اټوم جوړ کړئ
Romanian All română Download Run now Construiește un atom
Russian All русский Download Run now Строение атома
Serbian All Српски Download Run now Направи атом
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavba atómu
Slovenian All Slovenščina Download Run now Sestavi atom
Swedish All svenska Download Run now Bygg en atom
Tamil All Tamil Download Run now அணுவொன்றை கட்டியெழுப்பு
Telugu All Telugu Download Run now ఒక పరమాణువును నిర్మించు
Thai All ไทย Download Run now สร้างอะตอม
Turkish All Türkçe Download Run now Atom üretme
Turkmen All Turkmen Download Run now Atomy ýygna
Ukrainian All українська Download Run now Будуємо атом ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Urdu All Urdu Download Run now جوہر کی تعمیر کریں
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Tạo dựng một nguyên tử
අරාබි All العربية Download Run now بناء ذرة
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Build an Atom
කැටලන් All català Download Run now Construeix un àtom
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now "Κατασκεύασε" ένα άτομο
චෙක් All čeština Download Run now Stavba atomu
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Bau ein Atom
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་བཟོས།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Byg et atom
බල්ගේරියානු All български Download Run now Изгради атом
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Стварыце атам
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Izgradi atom
වෙල්ෂ් All Welsh Download Run now Adeiladu Atom
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Construye un Átomo ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Construye un Átomo
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Construye un Átomo
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Construye un átomo

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Kelly Lancaster (lead)
 • John Blanco (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Jack Barbera
 • Suzanne Brahmia
 • Julia Chamberlain
 • Yuen-ying Carpenter
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Royal Society of Chemistry