වර්ගඵලය ගොඩනඟමු

වර්ගඵලය ගොඩනඟමු තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ක්ෂෙත්‍ර ඵලය
 • පරිමිතිය
 • භාගික ප්‍රදේශ

අන්තර්ගතය

 • ක්ෂෙත්‍ර ඵලය
 • පරිමිතිය
 • භාගික ප්‍රදේශ
 • පරිමාණ සාධක

විස්තර

වෛවර්ණ අච්චු යොදා ගනිමින් ඔබගේ හැඩයන් නිර්මාණය කොට පරිමිතිය සහ වර්ගඵලය අතර සම්බන්ධතාවය ගවේෂණය කරන්න. හැඩතල දෙකක් එක්කොට, ඒවායේ වර්ගඵලය සහ පරිමිතිය සසඳන්න. විවිධ රූප සටහන්වල වර්ගඵලය සෙවීමට හෝ හැඩතල ගොඩනැගීමට ක්‍රීඩා තිරය යොදා ගැනීමේ අභියෝගය ඔබම භාර ගන්න. තරු විශාල සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට උත්සහ කරන්න!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • ඒකක සමචතුරස්‍ර ගණන් කරමින් හැඩයක වර්ගඵලය සොයන්න
 • වර්ගඵලය හා පරිමාව අතර සම්බන්ධතාව පැහැදිලි කරන්න
 • දෙනලද වර්ගඵලයකට සහ/හෝ පරිමිතියකට අනුව හැඩතල ගොඩනගන්න
 • සෘජුකෝණාශ්‍ර, ත්‍රිකෝණ, සමචතුරස්‍ර වැනි සම්මත හැඩතල වලට වෙන් කරමින් විෂම හැඩයක වර්ගඵලය සොයන්න
 • සමාන හැඩතල වල පරිමාණ සාධකය නිර්ණය කරන්න
 • හැඩතල පරිමාණනය කිරීමේදී වර්ගඵලය සහ පරිමිතිය වෙනස් වන අන්දම සාමාන්‍යකරණය කරන්න

Standards Alignment

Common Core - Math

3.MD.C.5
Recognize area as an attribute of plane figures and understand concepts of area measurement.
3.MD.C.5a
A square with side length 1 unit, called "a unit square," is said to have "one square unit" of area, and can be used to measure area.
3.MD.C.5b
A plane figure which can be covered without gaps or overlaps by n unit squares is said to have an area of n square units.
3.MD.C.6
Measure areas by counting unit squares (square cm, square m, square in, square ft, and improvised units).
3.MD.C.7
Relate area to the operations of multiplication and addition.
3.MD.C.7a
Find the area of a rectangle with whole-number side lengths by tiling it, and show that the area is the same as would be found by multiplying the side lengths.
3.MD.C.7b
Multiply side lengths to find areas of rectangles with whole-number side lengths in the context of solving real world and mathematical problems, and represent whole-number products as rectangular areas in mathematical reasoning.
3.MD.C.7c
Use tiling to show in a concrete case that the area of a rectangle with whole-number side lengths a and b + c is the sum of a × b and a × c. Use area models to represent the distributive property in mathematical reasoning.
3.MD.C.7d
Recognize area as additive. Find areas of rectilinear figures by decomposing them into non-overlapping rectangles and adding the areas of the non-overlapping parts, applying this technique to solve real world problems.
3.MD.D.8
Solve real world and mathematical problems involving perimeters of polygons, including finding the perimeter given the side lengths, finding an unknown side length, and exhibiting rectangles with the same perimeter and different areas or with the same area and different perimeters.
6.G.A.1
Find the area of right triangles, other triangles, special quadrilaterals, and polygons by composing into rectangles or decomposing into triangles and other shapes; apply these techniques in the context of solving real-world and mathematical problems.
අනුවාදය 1.1.20

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein MS
UG-Intro
K-5
HS
Remote
HW
Chemistry
Mathematics
Physics
Scaling Shapes Activity and Lesson රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry HS
MS
Guided Mathematics
Escalando Formas Actividad y Lección රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry (Traducción Mayra Tavares) MS
HS
Guided Mathematics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Earth Science
Physics
Chemistry
Middle School Math Sim Alignment මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry MS Other Mathematics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Biology
Mathematics
Physics
Chemistry
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Mathematics
Chemistry
Physics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
Discuss
Guided
Lab
Demo
HW
Chemistry
Astronomy
Mathematics
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
UG-Adv
K-5
HS
UG-Intro
Grad
HW
Discuss
Astronomy
Chemistry
Mathematics
Physics
Mali majstor za površine Anita Sečan Other Guided Mathematics
Veliki majstor za površine Anita Sečan Other Other Mathematics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Chemistry
Physics
Biology
Exploring Area and Perimeter Jill Minello K-5 Guided Mathematics
Border Problem - Intro to Algebraic Expressions Jennifer Moeller MS
HS
Guided
Discuss
Mathematics
Fencing Spaces: Fixed Perimeter, Changing Area Krystle Hapner MS
K-5
Guided Mathematics
Exploring Rectangles (area and perimeter) Conor Doyle K-5 Lab
HW
Guided
Mathematics
Building Area and Perimeter Jasmine Sidana K-5 Guided Mathematics
Creating a Garden Alanna Toomey K-5 Guided Mathematics
Area Builder Lesson Stefanie Akrish K-5 Lab
Guided
HW
Mathematics
Area Builder for grades 3-5 Molly Martin K-5 Guided Mathematics
What's My Area? Rachael Ortega K-5 CQs
Lab
Trabalhando áreas de figuras planas com auxilio do OA Construtor de Áreas Francisco Ellivelton Barbosa; Juscileide Braga de Castro K-5 Guided
Lab
Mathematics
Área de figuras planas por meio do OA - Construtor de Áreas Arianny de Sousa Lira, Márcio Matoso de Pontes e Juscileide Braga de Castro K-5 Lab Mathematics
Figuras Semelhantes Prof. Ms. Ana Paula Rodrigues Alves / Prof. Dr. Francisco Régis Vieira Alves MS Guided Mathematics
Área de Figuras Planas Maria Helena de Andrade MS Lab
Guided
HW
Mathematics
Áreas y Perímetros Yarely Mariana Vela Soberanis MS
K-5
Guided
HW
Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Ndërtuesi i syprinës
Armenian All Armenian Download Run now Մակերեսի հաշվումը
Basque All Euskara Download Run now Azalera eraikitzailea
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 区域建造者 ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Area Builder_周長與面積
Croatian All hrvatski Download Run now Graditelj površine
Dutch All Nederlands Download Run now Een oppervlakte bouwen
Faroese All Faroese Download Run now Víddir
Finnish All suomi Download Run now Pinta-alan rakentaja
French All français Download Run now Constructeur d'Aire
Georgian All ქართული Download Run now ფართობის მშენებელი
Gujarati All Gujarati Download Run now ક્ષેત્રફળ બનાવો
Hebrew All עברית Download Run now בונה שטחים
Hindi All हिंदी Download Run now क्षेत्रफल निर्माण 
Hungarian All magyar Download Run now Területépítő
Irish All Gaeilge Download Run now Tógálaí Achair
Italian All italiano Download Run now Disegna un'area
Japanese All 日本語 Download Run now 図形の面積
Kannada All Kannada Download Run now ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ
Kazakh All Kazakh Download Run now Фигуралардың конструкторы
Korean All 한국어 Download Run now 면적 생성기
Lao All Lao Download Run now ສ້າງພື້ນທີ່
Latvian All Latviešu Download Run now Figūru laukumi
Malayalam All Malayalam Download Run now പരപ്പളവ് നിര്‍മാണം
Maori All Maori Download Run now Hangaia he Horahanga
Marathi All मराठी Download Run now क्षेत्रफ़ळ शोधा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Талбай байгуулагч
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Arealbyggar
Persian All فارسی Download Run now سازندۀ مساحت
Polish All polski Download Run now Budowniczy powierzchni
Portuguese All português Download Run now Construtor de Áreas
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Construtor de Área
Russian All русский Download Run now Конструктор фигур
Serbian All Српски Download Run now "Мајстор" за површине
Slovak All Slovenčina Download Run now Staviteľ plochy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Ploščina in obseg
Swedish All svenska Download Run now Bygg area
Tamil All Tamil Download Run now பரப்பளவு கட்டுபவர்
Telugu All Telugu Download Run now వైశాల్య నిర్మాణం
Turkish All Türkçe Download Run now Alan Oluşturucu
Ukrainian All українська Download Run now Будівник площі ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Urdu All Urdu Download Run now رقبہ ساز
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Diện tích
අරාබි All العربية Download Run now بناء المساحة
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Area Builder
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Περίμετρος & Εμβαδόν
චෙක් All čeština Download Run now Obsah a obvod
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Flächen belegen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Arealbygger
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now "Majstor" za površine
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Constructor de Áreas ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Constructor de Áreas
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Constructor de Áreas ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Constructor de áreas

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Karina Hensberry (lead)
 • John Blanco (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Beth Stade
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js