252 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල wave function

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්