185 хайлтын үр дүн wave function-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд