180 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල wave characteristics

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්