157 хайлтын үр дүн wave characteristics-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд