221 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල wave addition

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්