186 хайлтын үр дүн wave addition-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд