155 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල spring constant

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්