155 хайлтын үр дүн spring constant-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд