1,000 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල phet activity

ක්‍රියාකාරකම්