132 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල phases and phase changes

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්