132 хайлтын үр дүн phases and phase changes-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд