55 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල nuclear reaction

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්