55 хайлтын үр дүн nuclear reaction-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд