97 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල natural frequency

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්