97 хайлтын үр дүн natural frequency-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд