128 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල molecule shape

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්