124 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල molecular geometry

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්