108 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල molecular dipoles

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්