143 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල models of an atom

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්