451 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල lei de Ohm

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්