460 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල kinetic and potential energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්