372 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල kinetic/potential energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්