6 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල insulator

ක්‍රියාකාරකම්