79 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල hukum ohm

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්