843 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල grandezas; lei de Ohm;

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්