53 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල free body diagram

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්