67 хайлтын үр дүн free body diagram-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд