51 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල equilibrium

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්