46 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල electrons

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්