170 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල electric charges

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්