349 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල elastic energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්