35 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල covalent bonds

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්