35 хайлтын үр дүн covalent bonds-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд