45 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල covalent bond

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්