45 хайлтын үр дүн covalent bond-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд