97 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල combining atoms with specific ratios

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්